BLOG 3 Omgevingswet... en participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. In mijn eerste blog schreef ik al dat dit onderdeel in de wet mij interesseert. In dit blog, mijn derde blog over de Omgevingswet, ga ik hier dieper op in. 

Dubbel gevoel

PARTICIPATIE Wat zegt dit woord jou? Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Mijn eerste gevoel is positief. Het woord 'participatie' nodigt mij uit. He, mijn kennis en ervaring zijn belangrijk. Ik kan meedenken, meedoen en misschien wel samen verantwoordelijkheid nemen. En dat past bij wie ik ben. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar praten en samenwerken. En verantwoordelijkheid nemen. Samen in eigen kracht staan. Over alles in ons leven, zowel privé als op het werk en in de samenleving. Ik denk oprecht dat we zo tot betere oplossingen in staat zijn die breed gedragen worden. Mijn tweede gevoel is minder positief. Het woord 'participatie' is mooi en nodigt uit. Maar wordt deze verwachting waar gemaakt? Wordt mijn kennis en ervaringen echt op prijs gesteld? Wordt mijn inbreng serieus genomen? Word ik uitgenodigd, omdat het moet? Of omdat de overheid, mijn Gemeente  net als ik, echt gelooft dat je met elkaar tot betere oplossingen komt? Vaak ontbreekt duidelijkheid: waarover mag ik iets zeggen, hoe ziet het participatietraject eruit en wat wordt er met het resultaat gedaan? Dan kunnen er, heel makkelijk, verschillende (en tegengestelde) verwachtingen zijn die kunnen leiden tot teleurstelling, boosheid, wantrouwen. Tot minder positieve gevoelens dus. Terwijl het woord zelf (bij mij) positieve associaties heeft. 

Participatie in de Omgevingswet

Met dit alles in mijn achterhoofd, ben ik op zoek gegaan naar wat er in de Omgevingswet beschreven staat over participatie

Komt de wet mij tegemoet als het gaat over duidelijkheid wat betreft participatie? Ja en nee. 

Nee, omdat de Omgevingswet gemeenten veel vrijheid geeft in hoe ze de participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, willen regelen. Gemeenten mogen zelf beslissen of ze jou en mij veel mogelijkheden tot participatie geven of weinig. Of dat ze in het ene onderdeel veel participatie vragen van jou en mij en in het andere onderdeel weinig. Dus afhankelijk in welke gemeente je woont of werkt krijg je meer of minder mogelijkheden om te participeren. 

Ja, omdat de Omgevingswet duidelijk is over de plicht van alle gemeenten om jou en mij op tijd te informeren als ze iets willen doen of veranderen in de leefomgeving. Gemeenten moeten jou en mij op tijd laten weten wat er staat te gebeuren en de betrokkenen uitnodigen om hierover mee te denken, te praten. Ook initiatiefnemers (bewoners, bedrijven, organisaties) die iets willen veranderen (of organiseren) in hun omgeving moeten omwonenden informeren en betrekken. Het gaat dan om een activiteit die (negatief) effect heeft of zou kunnen hebben op de omgeving. Dit vind ik een hoopvol onderdeel van de nieuwe wet. Wil een projectontwikkelaar bijvoorbeeld een gebouw met 60 flats bouwen in jouw wijk, dan moet hij/zij jou als omwonende informeren en betrekken. Dus voordat hij een bouwvergunning aanvraagt, heeft hij jou (de buurt) geïnformeerd en betrokken en heb jij jouw zorgen kunnen uiten en mee kunnen praten over oplossingen. 

Informatiedag omgevingsvisie Dordrecht

Hoe pakt Gemeente Dordrecht participatie aan? Onze Gemeente werkt op dit moment aan de omgevingsvisie van Dordrecht. De omgevingsvisie is het kader van waaruit alle omgevingsprogramma's en omgevingsplannen worden gemaakt. Op 30 november organiseer ik voor Gemeente Dordrecht, samen met de projectgroep omgevingsvisie, een informatiedag. Op deze dag gaat het om informeren en consulteren van jou en mij over de omgevingsvisie. Jij krijgt informatie over wat er gaat veranderen voor jou (als bewoner, bedrijf, organisatie). Jij wordt geconsulteerd (gehoord) over de ambities die het stadsbestuur voor de leefomgeving in Dordrecht heeft. 

Kom 30 november naar de informatiedag over de omgevingsvisie in Dordrecht.

In mijn volgende blog ga ik verder in op de ambities voor de leefomgeving van Dordrecht. En waarom het belangrijk is om 30 november naar de informatiedag te komen. 

BLOG 2 Omgevingswet... en de omgevingsvisie 

Een veel gestelde vraag aan mij is: Waar ben je mee bezig? Ik antwoord: Ik organiseer twee bijeenkomsten voor Gemeente Dordrecht over de Omgevingswet. Ik weet dat mijn antwoord niet helemaal klopt. Ik help de Gemeente met het organiseren van bijeenkomsten over de omgevingsvisie van Dordrecht. Maar... 9 van de 10 mensen die ik spreek kent de Omgevingswet niet. Laat staan dat ze weten wat de omgevingsvisie is. Daarom zeg ik Omgevingswet. Daarom gaat deze blog over de omgevingsvisie. 

De Omgevingswet

Eerst nog even dit over de Omgevingswet. Nederland heeft heel veel wetten, regels en maatregelen die betrekking hebben op de leefomgeving. In 1810 werd de eerste wet over de leefomgeving van kracht: de Mijnwet. Nu, meer dan 100 jaar later, zijn er wetten voor ruimtelijke ordening en bodem- en waterbeheer. Voor milieu en monumentenzorg. Voor natuur, geluid en infrastructuur. Het gevolg: een juridische wirwar waar we moeilijk de weg in kunnen vinden. Dat moet anders, dacht Den Haag, en bedacht de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetten, regels en maatregelen die betrekking hebben op de leefomgeving. Eén wet dus die vanaf 1 januari 2021 het juridische kader wordt voor onze leefomgeving. Dat klinkt goed!

De omgevingsvisie 

Iedere gemeente moet er een hebben: de omgevingsvisie. Dat staat in de Omgevingswet. Ik hoor je al bijna denken: Ja, ja, dat is dan zeker een document van 100 pagina's dat in een la verdwijnt. Mooie woorden van de politiek, maar in de praktijk zie je er niks van terug en doen ze wat ze zelf altijd al van plan waren. Ik ken deze gedachten. Echt waar. Omgevingsvisie klinkt als beleid dat niet leeft. Dat klopt. Maar als je van het woord 'omgevingsvisie' vijf woorden maakt: De visie op onze omgeving. En als je nu eens het woord 'visie' verandert in het woord 'kijk'. En als je dan, tot slot, de woorden 'van Gemeente Dordrecht' er aan toevoegt. Dan voel ik dat mijn belangstelling en betrokkenheid groeit. De jouwe misschien ook. 

De kijk van Gemeente Dordrecht op onze omgeving

Ik raak nieuwsgierig: Wat is de kijk van mijn gemeente eigenlijk op de omgeving waarin jij en ik wonen, werken en leven? Op dit moment is er nog geen officieel document. Ik ga te raden bij de ambtelijke projectgroep omgevingsvisie. Ik hoor dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan de omgevingsvisie van Dordrecht. Het zal, denk ik, niet een heel andere kijk worden dan wat nu al in structuurnota's, verkeer- en vervoersplannen, milieubeleidsplannen staat. Ook het huidige coalitieakkoord Dordrecht, een stad waar je bij wil horen geeft informatie over welke richting de stad zich ontwikkelt. Ambities van het huidige Dordtse bestuur zijn - op hoofdlijnen: 

meer woningen, economische groei,                              aantrekkelijke en klimaatbestendig stad 

Deze ambities veranderen niet. Wat wel verandert is dat de Omgevingswet Gemeente Dordrecht (en alle andere gemeenten) stimuleert haar ambities integraal te benaderen. Ik bedoel daarmee: gemeenten moeten alles wat in de Omgevingswet staat meenemen bij het realiseren van hun ambities (als deze ambities de leefomgeving raken). 

Ik maak het concreet. 

Gemeente Dordrecht wil een aantrekkelijke stad zijn voor jongeren. Welke woningen moet de Gemeente dan bouwen? Waar? Welke instanties hebben jongeren nodig? Hoe houdt de Gemeente bij het bouwen en inrichten rekening met het klimaat? Hoe staat het met de veiligheid? Welk vervoer gebruiken jongeren vooral en is die goed toegankelijk?

Deze vragen worden in de toekomst met elkaar gesteld en vanuit één wet beoordeeld. De vragen worden dan niet meer los van elkaar behandeld en beoordeeld vanuit heel veel verschillende wetten. 

Participatie

Met dit voorbeeld zie je direct dat het niet makkelijk is om één antwoord te geven op vraagstukken betreffende de leefomgeving. Verschillende belangen en dilemma's spelen een spannend spel met elkaar. Goed aan de Omgevingswet vind ik dan ook dat een gemeente bewoners, bedrijven en organisaties moet uitnodigen om bij dit soort omgevingsvraagstukken mee te doen. In mijn volgende blog ga ik hier verder op in. 

Zet 30 november alvast in je agenda!

Zet 30 november alvast in je agenda! Je bent van harte welkom op de Bewonersdag over de Omgevingsvisie van Gemeente Dordrecht. De dag duurt van 11 tot 16 uur. Je kan je laten informeren over de Omgevingswet. Je kan met elkaar en met de Gemeente praten over de omgevingsvisie van Dordrecht. Bijvoorbeeld bij het Omgevingswetloket (in aanbouw) van Gemeente Dordrecht. Hier leg je jouw leefomgevingsvraagstuk van nu voor aan een ambtenaar. Samen bekijk je hoe jouw vraagstuk vanaf 2021 behandeld wordt of zou kunnen worden.


BLOG 1 Omgevingswet... Ehh??

Ik word gebeld. Heb je tijd en zin om een dag te organiseren in verband met de Omgevingswet? En dagvoorzitter te zijn bij een middag voor raadsleden en stakeholders? Ehh... Omgevingswet? Eerlijk, ik had er nog niet eerder over gehoord. Ik laat me bijpraten door de projectgroep binnen Gemeente Dordrecht. Ik lees me in. En ik zeg: Ja, ik ga jullie helpen. 

Waarom?

Omdat het een belangrijke wet is voor jou en mij, voor ons allemaal. Het is goed om je erin te verdiepen. De belangrijkste trigger voor mij om Gemeente Dordrecht te helpen is het onderdeel participatie. De gemeenten en provincies zijn bij deze nieuwe wet verplicht bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties mee te laten participeren bij het opstellen van de omgevingsvisie én bij belangrijke omgevingskwesties. Let wel: hoe gemeenten en provincies de burgerparticipatie moeten inzetten, staat niet beschreven. Maar in welke vorm dan ook ... participeren lukt alleen als er van beide kanten in wordt geïnvesteerd, van de kant van de gemeente en van de kant van jou en mij. Net als bij Nieuw Dordts Peil zoek ik de komende weken contact met jou - bewoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie - en nodig je uit mee te doen. 

En waar gaat die Omgevingswet dan over?

Je kan bijna zeggen: waar gaat deze wet niet over? De Omgevingswet omvat (bijna) alles als het gaat om de omgeving waarin we wonen, werken, winkelen, recreëren, sporten, verplaatsen. Het gaat om de kwaliteit van onze leefomgeving. Een gezonde leefomgeving. Een duurzame omgeving. Een veilige omgeving. De omgevingswet bundelt 28 wetten, 120 Algemene Maatregelen van bestuur én 120 ministeriële regelingen. Toen ik dat las, duizelde het mij. Om welke maatregelen en regelingen gaat het? Ehh.. ik geloof dat ik afhaak. 

Twee voorbeelden

De omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de grondswetsherziening in1848. Logisch dat ik tijd nodig heb om de inhoud van de wet (een beetje) eigen te maken. Ik stel mijzelf de vraag: Heb ik voorbeelden uit mijn eigen leven die met de Omgevingswet te maken kunnen hebben? Twee voorbeelden komen bij mij op. Het eerste voorbeeld. Ik woon in de binnenstad van Dordrecht en onlangs heb ik meegedaan met een enquête over het (toekomstige) gebruik van de kades. Ik heb een vraag beantwoord of aan de kade van de Buiten Walevest meer cruiseschepen moeten kunnen aanleggen. Nee, voor mijn eigen woonplezier. Ja, voor de economische bedrijvigheid in onze stad. Ik ben benieuwd hoe dit soort inrichtingsvraagstukken vanaf 2021 besproken en besloten worden. Het tweede voorbeeld. In mijn straat ervaar ik parkeerproblemen. Ik heb een idee voor een oplossing, maar het is mij niet gelukt om dit idee makkelijk en snel bij de desbetreffende ambtenaar te krijgen. Toen heb ik het erbij laten zitten. Maar ik erger mij nog steeds. Vanaf 1 januari 2021 kunnen we terecht bij het Omgevingswetloket van Dordrecht. Iedere gemeente moet één loket hebben voor alle vragen die te maken hebben met de leefomgeving van haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zal mijn parkeerprobleem dan wel snel en makkelijk opgelost worden?

Omgevingswet en omgevingsvisie

De Omgevingswet is het juridische kader voor onze leefomgeving. De wet gaat per 1 januari 2021 in. Voor die datum moet iedere gemeente, met haar bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, een omgevingsvisie maken. Ook Gemeente Dordrecht is aan de slag. 

Zet 30 november alvast in je agenda!

Zet 30 november alvast in je agenda! Ik ben druk bezig met de voorbereidingen voor de Bewonersdag over de Omgevingswet/visie van Gemeente Dordrecht. De dag duurt van 11 tot 16 uur. Je kan je laten informeren over de Omgevingswet. Je kan met elkaar en met de Gemeente praten over de omgevingsvisie van Dordrecht. Bijvoorbeeld bij het Omgevingswetloket (in aanbouw) van Gemeente Dordrecht. Hier leg je jouw leefomgevingsvraagstuk van nu voor aan een ambtenaar. Samen bekijk je hoe jouw vraagstuk in 2023 behandeld wordt of zou kunnen worden.